Svetska mapa migracija (2010-2015), Doplgenger

(Instalacija na zidu, 2016)

Instalacija je istovremeno apstrahovanje i objektivacija podataka koji reprezentuju globalnu mrežu migracija u periodu između 2010. i 2015. godine.
Za izradu mape su korišćeni podaci Odseka za populaciju UN-a – broj globalnih migranata analiziran prema zemljama prebivališta i zemljama porekla.

Ovaj rad će biti postavljen u galeriji Podroom u Kulturnom centru Beograda od 4.07. do 25.7. u okviru izložbe Tišina je ovde gluvoća / Silence is deafness here.

English below:

World Migration Map (2010-2015), Doplgenger

(Wall installation, 2016)

The installation is at the same time the abstraction and objectification of the data representing the global net migration between 2010 and 2015.
The data for the map comes from the UN Population Division’s estimates for Total Migrant Stock — the number of global migrants, broken down by country of residence and country of origin.

This piece will be presented in the gallery Podroom at the Cultural Center of Belgrade from 4.07. to 25.7. within the exhibition Silence is deafness here.