o brini

Udruženje BRINA je osnovano 2018. godine i čine ga Mirjana Dragosavljević, Ksenija Đurović i Ana Vuković. Početna ideja je fokusiranje na poziciju žene u polju izvođačkih i vizuelnih umetnosti na različitim nivoima, jer iako su žene brojčano zastupljene u oblasti kulture i umetnosti, na istaknutim pozicijama moći i dalje dominiraju muške figure, dok žene najčešće obavljaju takozvani nevidljivi rad. Neki od glavnih ciljeva udruženja BRINA su osvešćivanje rodne i klasne pozicije, (samo)obrazovanje i osnaživanje kroz različite vidove kolektivnog rada.

BRINA Association was founded in 2018. Members are Mirjana Dragosavljević, Ksenija Đurović and Ana Vuković. The first idea is to focus on the position of women in performing and visual arts on different levels, because although there are numerically more women in culture and arts, the male figure still dominates prominent positions of power, while women continue to do the so-called invisible work. Some of the main goals of BRINA Association are raising awareness about gender and class positions, (self)education and empowerment through different variations of collective work.

Logo design by Katarina Popović.