Obnova, Bojan Mrđenović

(fotografije, 2011. – 2019.)

Kuće civila u pograničnoj Hrvatskoj koje su stradale u ratu 1990-ih godina, obnovila je Republika Hrvatska u projektu kolokvijalno nazvanom Obnova.

Ova mirkoregija, koju se u širem kontekstu može smjestiti na granicu Zapada i Istoka Europe, ima povijesni kontinuitet društveno političkih nestabilnosti i turbulencija. Presijecao ju je rimski limes, u srednjem vijeku je postala predziđe kršćanstva u obrani Europe od Turaka i do 20. stoljeća je pripadala pograničnom teritoriju velikih carstava, na tom prostoru se vodila Narodnooslobodilačka borba za vrijeme 2. svj. rata kao i rat 1990-ih godina, a danas predstavlja pograničnu zonu Europske Unije kojom prolazi migrantska ruta.

Ipak, ovaj prostor ne ostavlja dojam historijske pozornice. U razvojnoj paradigmi on predstavlja historijsku marginu zapadnog svijeta, koja je trpila smjene raznih sustava i poredaka uvijek iznova potvrđujući svoju poziciju kao perifernu. U vrijeme sve veće globalizacije i centralizacije moći, on kontinuirano funkcionira kao periferija periferije, regija iz koje ljudi emigriraju jer je život u njoj gotovo nemoguć, koja nema povlastice uživanja civilizacijskog napretka kakav se ostvaruje u centru. U aktualnoj situaciji migrantske krize, Obnova ne predstavlja iznimku nego element kontinuiteta u paradigmi razaranja u ime civilizacijskog napretka i razvoja.

Ovaj rad će biti postavljen u galeriji Podroom u Kulturnom centru Beograda od 4.07. do 25.7. u okviru izložbe Tišina je ovde gluvoća.

English

The Reconstruction, Bojan Mrđenović

(photographs, 2011. – 2019.)

The houses of civilians in Croatian borderline that were ruined in the 1990s wars were restored by the Republic of Croatia in a project colloquially known as “The Reconstruction”.
This microregion, which can be, in a wider context, put as a borderline between West and East Europe, has a historical continuity in social and political instability and turbulence. It was crossed by the Roman limes, in the Middle Ages it became the forerunner of Christianity in the defense of Europe from the Turks, and by the 20th century it belonged to the border territory of the great empires, in that area the National Liberation battle took place in the WWII as well as the war of the 1990s, and today it represents the borderline of the European Union through which the migrant route is passing.

However, this area does not give the impression of a historical stage. In the paradigm of the developments it represents a historical margin of the Western world, which has suffered the shifts of various systems, always reaffirming its position as a peripheral. At a time of increasing globalization and centralization of power, it continually functions as a periphery of a periphery, a region from which people emigrate, because life in it is almost impossible, without the privilege of enjoying the civilization progress that is achieved in the center. In the current situation of the migrant crisis, The Reconstruction is not an exception, but an element of continuity in the paradigm of destruction that goes on in the name of civilization progress and development.

This piece will be presented in the gallery Podroom at the Cultural Center of Belgrade from 4.07. to 25.7. within the exhibition, Silence is deafness here.

Zones of (dis)comfort – otvoren poziv za prijavljivanje!

Šta: radionica, otvorena praksa/performans (long duration)
Kada: 27. jun – 2. Jul, od 10:30 – 16h
Gde: Kulturni centar Magacin
Učesnici/ce: profesionalci/ke i izvođači/ce iz polja savremenog plesa i izvedbenih umetnosti
Broj učesnika/ca: 5-7

Prijavite se slanjem kratkog video zapisa vašeg rada/performansa ili prakse na info@brina.rs do ponedeljka, 24. juna u ponoć.

Poziv za učešće  

Zones of (dis)comfort: Spatial Hypersensitivities zamišljena je kao proces otvorenog istraživanja/prakse. Nastavak je dvogdišnjeg istraživanja tokom master studija scenografa Nemanja Čađe. U širem smislu, jedna od osovina ove studije jeste odnos tela i prostora kroz zonu udobnosti kao prostornu strategiju. Ovaj pojam se koristi kao model za suočavanje sa ličnim sećanjima, iskustvima ili osećanjima u kontekstu određenog prostora, tj. kako lične i intimne posledičnosti mogu reartikulisati ili na drugačiji način uokviriti predmetni prostor. Preciznije, ovaj istraživački kurs kao otvorena praksa će se razvijati propitivanjem ne samo zone udobnosti već ulaženjem i u prostore ne/udobnosti. Fokus će biti na situiranju/pozicioniranju ličnih iskustava i osećanja ne/udobnosti u određenom prostoru sa ciljem da se postigne dijalog između različitih autonomija kao što su prostorne ili telesne posledičnosti.

Arhitektica i istraživačica Danica Selem pridružiće se Nemanji u beogradskom izdanju radionice koja će biti održana u Kulturnom centru Magacin. Danica kroz svoju praksu razmatra načine na koje prostor oblikuje naše fizičko, socijalno i emotivno telo i svakodnevno ponašanje kroz koncept „prostorne žrtve“. Ovaj koncept razvila je kroz svoje istraživanje i performans sa grupom “Bodies Intersect Buildings”.

Nemanja je radionice o pojmu zone udobnosti realizvao sa studentima i profesionalcima na različitim mestima: Banja Luka (Bosna i Hercegovina), Zagreb (Hrvatska), Fredrikstad (Norveška), Oslo (Norveška). Danica je vodila radionice i otvorene prakse velikih razmera na IPADÉ – A Prelude to the Shed (Nju Jork), Pioneer Works Gallery (Nju Jork) i Cornell University (Itaka, Nju Jork) između ostalih.

Rezultati radionice biće predstavljeni na izložbi “Tišina je ovde gluvoća” u galeriji Podroom u Kulturnom centru Beograda.

English:

What: workshop, open practice/long duration performance
When: 27.june – 2. July, from 10:30 – 16h
Where: Cultural centre Magacin
Participants: professionals/practitioners within the fields of performing arts and contemporary dance
Number of participants: 5-7

Apply by sending a video sample of your body work/practice to info@brina.rs by Monday 24th of June at midnight.

Invitation to participate  

Zones of (dis)comfort: Spatial Hypersensitivities is imagined as an open research process/practice. It is an extension of a two year long exploration during master studies of scenographer Nemanja Čađo. One of the cores of this study, in its wider sense, is a relationship between body and space through spatial strategy of comfort zone. This notion is used as a model for dealing with personal memories, experiences of feelings in terms of specific space, ei how those individual and intimate repercussions can rearticulate or reframe subject place. More specific, this research course as open practice will move forward with questioning not only the zone of comfort but entering into areas of discomfort. Focus will be on situatedness of personal experiences and feelings of (dis)comfort in certain space with the aim towards zone of negotiation between different autonomies such as spatial or body “consequentialities”.

Architect and researcher Danica Selem will join Nemanja in the Belgrade edition of the workshop that will be held in Cultural center Magacin. Danica’s practice considers ways in which space shapes our physical, social and emotional bodies and behaviors in everyday life through the concept of spatial victim. The concept was developed with her research and performance group Bodies Intersect Buildings.

Nemanja made workshops on the notion of comfort zone with students and professionals in different places: Banja Luka (Bosnia and Herzegovina), Zagreb (Croatia), Fredrikstad (Norway), Oslo (Norway). Danica hosted workshops and large scale open practices at IPADÉ – A Prelude to the Shed (NYC), Pioneer Works Gallery (NYC) and Cornell University (Ithaca, NY) among others.

The results will be presented at the exhibition “Silence is deafness here” in Podroom Gallery (Cultural Centre of Belgrade).

Biographies

Danica Selem

Danica Selem is an architect, educator researcher and performance artist. She is a founder of Bodies Intersect Buildings, a performance and research practice working between Europe and the United States. Selem’s largest work to date is the result of a public competition for the Park Kata Šoljić in Zagreb, with Marija Horvat and Dora Jerbić. The project was realized in 2016, while Selem was completing her undergraduate studies. Further, her work has been shown at IPADÉ – A Prelude to the Shed, Pioneer Works Gallery, Dixon Place Theater, JACK, Cherry Lane Theater, Cabinet, and many others. In addition to teaching at Cornell University, she has taught architecture at the Pratt Institute, New York City College of Technology, and was a part of an alternative educational institution, the School of Apocalypse.

Selem was born in Split, Croatia. After receiving her bachelor of arts in architecture and urban design from the Faculty of Architecture in Zagreb, she worked at 3LHD architects before moving to New York City to pursue a master of architecture degree at the Pratt Institute in Brooklyn.

Nemanja Čađo

Nemanja Čađo is an artist, architect, scenographer and researcher working within the fields of extended scenography, body movement experiments and sensorial investigations. Interested in the relations between scenography and choreography he is questioning how spatial potentials and narratives can be rearticulated through corporeal constellations with its memories and histories. In his artistic approach he is examining more what scenography could be rather than what scenography is. The exploration of what else scenography can be articulated itself in several directions. One is about delving through and working mostly with the mediums such as video, sound and light. And another one is based around workshop, as research model, about notion of “comfort zone”, its political, cultural, social and other determinants and narratives. (This workshop model gains certain kind of archive from different contexts which is the core of Nemanja’s sensorial investigations.)

Nemanja holds MA degree in scenography from Norwegian Theatre Academy, Østfold University College in Norway and BA degree in architecture from Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, University of Banja Luka (Bosnia&Herzegovina).
Currently lives and work in Norway.

Dobrodošli, Bojan Mrđenović

(fotografije, 2007. – 2011.)

Intimni životni prostori ovih slavonskih sela su ostali bez svoje namjene i svojih stanara. Vrata i prozori sa njih nestaju, zidovi se urušavaju pod težinom krovova. Kuća u kojoj se ne živi brzo propadne. Na ulaznim vratima jedne od kuća netko je kredom nacrtao križaljku i napisao riječ Dobrodošli.

Fotografije često navode na krivi zaključak da se radi o posljedicama rata. Ipak, one nisu posljedica izvanrednog ratnog stanja ni brzog razaranja, već sporog i dugog procesa odumiranja zbog ekonomskih i egzstencijalnih prilika. Tamo gdje je nekad postojao život više ga nema, a ono što je bila periferija sada je još više periferija.

Ovaj rad će biti postavljen u galeriji Podroom u Kulturnom centru Beograda od 4.07. do 25.7. u okviru izložbe Tišina je ovde gluvoća / Silence is deafness here.

English below:

Welcome, Bojan Mrđenović

(photographs, 2007. – 2011.)

Intimate living spaces these Slavonian villages were left without their purpose and their tenants. Doors and windows are disappearing, walls are crumbling underneath the weight of the roofs. The house that nobody lives in, quickly decays. At the front door of one of the houses, someone made a drawing of a cross with a chalk and wrote the word Welcome.

The photographs often cite the wrong conclusion that these are the consequences of the war. Nevertheless they are not a consequence of an exceptional state of war, nor a rapid war destruction, but rather a slow and a long-term processes of decay due to economical and existential occasions. Where there once was life, now there isn’t, and what once was a periphery is now even more a periphery.

This piece will be presented in the gallery Podroom at the Cultural Center of Belgrade from 4.07. to 25.7. within the exhibition, Silence is deafness here.

Obećana zemlja, Maja Hodošček

(video, 2010.)

„Obećana zemlja“ je video koji je Hodošček napravila 2010. godine zajedno sa svojim komšijama – radnicima na građevini koji su emigrirali iz zemalja bivše Jugoslavije, i koji su u trenutku snimanja živeli i radili u Sloveniji.

Članstvo Slovenije u Evropskoj uniji označava prosperitet i razvoj, nudeći netačnu sliku realnih ekonomskih i političkih uslova. Slika Evropske unije predstavlja glavni razlog zbog kojeg ljudi sa teritorije bivše Jugoslavije odlučuju da ostave svoje porodice i traže posao u drugim državama.
U Sloveniji, ovi ljudi su eksploatisani na razne načine.

Video „Obećana zemlja“ adresira problem kroz neformalne razgovore tokom ručka između Hodošček i radnika.

http://www.hodoscek.com/index.php/work/promised-land

Maja Hodošček je za ovaj rad 2010. dobila OHO nagradu – Young Visual Artist Award.

English below:

Promised Land, Maja Hodošček

(video, 2010)

Promised Land is a video that Hodoscek made in 2010 together with her neighbors – construction workers that had immigrated from former Yugoslavian countries, at the moment of filming living and working in Slovenia.

Slovenian EU membership signifies prosper and development, delivering an imprecise image of the actual economic and political condition. The image of EU frames the reasons upon why men from ex-Yugoslavian territory decide to leave their families and search for work in another country. In Slovenia, these men are being exploited in many ways.

Video Promised Land addresses the problem by approaching it through an informal conversation that took place during lunch between the workers and Hodoscek.

http://www.hodoscek.com/index.php/work/promised-land

Maja Hodošček won the OHO award in 2010 – Young Visual Artist Award for this video.

Maja_Hodoscek_PROMISED-LAND

Svetska mapa migracija (2010-2015), Doplgenger

(Instalacija na zidu, 2016)

Instalacija je istovremeno apstrahovanje i objektivacija podataka koji reprezentuju globalnu mrežu migracija u periodu između 2010. i 2015. godine.
Za izradu mape su korišćeni podaci Odseka za populaciju UN-a – broj globalnih migranata analiziran prema zemljama prebivališta i zemljama porekla.

Ovaj rad će biti postavljen u galeriji Podroom u Kulturnom centru Beograda od 4.07. do 25.7. u okviru izložbe Tišina je ovde gluvoća / Silence is deafness here.

English below:

World Migration Map (2010-2015), Doplgenger

(Wall installation, 2016)

The installation is at the same time the abstraction and objectification of the data representing the global net migration between 2010 and 2015.
The data for the map comes from the UN Population Division’s estimates for Total Migrant Stock — the number of global migrants, broken down by country of residence and country of origin.

This piece will be presented in the gallery Podroom at the Cultural Center of Belgrade from 4.07. to 25.7. within the exhibition Silence is deafness here.


i u očima gladnih raste gnev, Doplgenger

(četvoro-kanalna audio-video instalacija, 2016)

Za naslov instalacije umetnički duo Doplgenger koristi frazu iz romana Džona Stajnbeka, Plodovi gneva (1939). Roman o nemaštini, egzodusu, eksploataciji i socijalnoj isključenosti porodice farmera tokom Velike depresije iz 1930-ih godina, predstavlja referentnu tačku za pogled ovog umetničkog dua na istorijske i savremene migracije, koje su ekonomski prouzrokovane.

Doplgenger interveniše u snimak jugoslovenske televizije, koja je snimala proces privremenih ekonomskih migracija u Zapadnu Evropu tokom 1960-ih.

Centralni motiv video instalacije „i u očima gladnih raste gnev“ je voz, zajedno sa pokretom. Pokretne slike i slike ekonomski motivisanih mobilnosti reflektuju se jedna u drugoj.

Ovaj rad će biti postavljen u galeriji Podroom u Kulturnom centru Beograda od 4.07. do 25.7. u okviru izložbe Tišina je ovde gluvoća / Silence is deafness here.

English below:

and in the eyes of the hungry there is a growing wrath, Doplgenger

(four-channel sound-video installation, 2016)

The title of video-sound installation “and in the eyes of the hungry there is a growing wrath” takes the phrase from John Steinbeck’s The Grapes of Wrath (1939). The epic novel about the distress, exodus, exploitation, and social exclusion of a family of Midwest farmers during the Great Depression of the 1930s provides the point of reference of Doplgenger’s view of economically caused, historical and contemporary migration movements.
Doplgenger intervened into the footage of Yugoslav television, which had been recording the processes of temporary economic migration to the Western European countries in the 1960s.

“The departing train is the backbone motif of the video installation “and in the eyes of the hungry there is a growing wrath”, and with it the theme of movement. The moving image and the image of economic-driven mobility are reflective of one another.”
– Verena Gamper

This piece will be presented in the gallery Podroom at the Cultural Center of Belgrade from 4.07. to 25.7. within the exhibition Silence is deafness here.


Filmske novosti 63, Nika Autor

video, 39’, 2017.

Filmske novosti 63 koristi format filmskih novosti i nastoji da pozicionira i razume jednu scenu – isečak videa snimljenog na čuvenoj liniji voza Beograd-Ljubljana, kojom migranti sada putuju, ne u kupeima, nego između točkova voza. Filmske novosti 63 se bavi vizuelnim ispitivanjem železničkih pruga i istražuje njihove istorijske, društvene i političke narative. Esejistički i asocijativni elementi Filmskih novosti 63 povezuju ovaj istorijski narativ sa našom potragom za srećom, idejom putovanja u trenutnoj društvenoj konstelaciji, u kojoj je naša čežnja za srećom previše često vezana za ideju putovanja – ili pak za potrebu da se obezbede osnovna sredstva za preživljavanje.

Montaža: Nika Autor, Ciril Oberstar
Muzika: Mateuž Kolenc, Miha Šajina
Narator: Pia Nikolič
Prevod: Maja Lovrenov
Produkcija: Muzej savremene umetnosti, Ljubljana/KGLU-Koroška galerija likovnih umetnosti, Slovenj Gradec

Rad je produkovan za potrebe izlaganja u paviljonu Republike Slovenije na Venecijanskom bijenalu 2017. godine.

Trejler: https://vimeo.com/222230484

Ovaj rad će biti postavljen u galeriji Podroom u Kulturnom centru Beograda od 4.07. do 25.7. u okviru izložbe Tišina je ovde gluvoća / Silence is deafness here.

English below:

Newsreel 63, Nika Autor

video, 39’, 2017.

Newsreel 63 follows newsreel-related practices and tries to position and understand a particular image – a shred of video taken on the once famous Belgrade – Ljubljana rail-line, where refugees now travel not in couchettes but between the train’s wheels. Newsreel 63 drifts into a visual investigation of railways and explores its historical, social and political narrative. The essayistic and associative elements of Newsreel 63 link this historical narrative to our pursuit of happiness, the idea of voyage in the current social constellation, where our longing for happiness is all too often tied to the idea of travelling somewhere – or indeed the need to secure the means for mere basic survival.

Editing: Nika Autor, Ciril Oberstar
Music: Matevž Kolenc, Miha Šajina
Voice: Pia Nikolič
Translation: Maja Lovrenov
Production: MSUM/KGLU

The piece was created for the needs of the exhibition in the Pavilion of the Republic of Slovenia in Venice biennale 2017.

Trailer: https://vimeo.com/222230484


This piece will be presented in the gallery Podroom at the Cultural Center of Belgrade from 4.07. to 25.7. within the exhibition Silence is deafness here.


FORUM RESHAPE, LUBLIN, POLJSKA

Ksenija Đurović je učestvovala ispred Udruženja BRINA na forumu RESHAPE održanom od 1. do 3. aprila 2019. u Lublinu (Poljska). Forum je okupio umetnike/ce i radnike/ce u kulturi iz Evrope i Južnog Mediterana zainteresovane za alternativne prakse i organizacione modele u polju umetnosti i kulture.

Ksenija Đurović participated in front of BRINA Association at RESHAPE forum in Lublin (Poland), 1-3 April 2019. Forum gathered artists and art workers from Europe and South Mediterranean interested in alternative practices and organisational models for the arts and culture.

RESHAPE FORUM IN LUBLIN